Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Приоритети

  1. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по математика.
  2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност с цел повишаване качеството на работа.
  3. Гражданско образование.
  4. Стимулиране на творческото себеизявяване и изграждане на позитивен „Аз” – образ.
  5. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
  6. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната образователно-възпитателна работа.