Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Стратегии в дейността на училището

  1. Издигане на високо ниво на подготовката на учениците чрез качествено обучение и утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
  2. Работа по национална програма „С грижа за всеки ученик“ по модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ с надарени деца за участие в конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и т.н. и мотивиране на ученици с по-ниски резултати с цел повишаване на знанията и уменията им.
  3. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
  4. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
  5. Обогатяване и обновяване на материалната база и осигуряване на квалификационни форми за учителите с цел развитие на творческата им дейност за прилагане на нови методи на обучение.