Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище
Основно меню

Иновации в обучението и познавателното развитие 2021

От 25 до 27 август 2021 г. в Културен център "Морско казино" в град Бургас се проведе XII Национален форум с международно участие "Иновации в обучението и познавателното развитие". Над 180 лектори от страната и от чужбина представиха своите добри практики и технологии за повишаване на постиженията на децата в детските градини и в училищата. Дванадесет учители от училището ни представиха своите иновативни практики, реализирани в Първо ОУ през 2020/2021 учебна година.
Целта на форума е преподаватели, учители и директори от всички нива на образователната система да обсъдят най-новите и модерни тенденции в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата и учениците. Освен представяне на докладите и личните запознанства на иновативни учители от България и Европа, продукт на форума е списание „Образование и технологии“.
От 2017 година списанието е реферирано в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 1314-1791 (Online). Издават се два броя годишно. В първия брой се публикуват научни статии, анализи, доклади и научни съобщения. Във втория брой се публикуват добри педагогически практики, описание на проектен опит и други, тясно свързани с практиката на учителя анализи и изводи. В електронен вариант списанието е на адрес: http://www.edutechjournal.org/