Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

По Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ в училището ни е оборудван кабинет за подкрепа за личностно развитие, в който се провежда обща и допълнителна подкрепа не само на ученици със специални образователни потребности, но и на талатливи ученици, двама от които вече получиха еднократни стипендии за високи постижения.