Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Иновативно училище

Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е първото иновативно основно училище в област Благоевград. То е със статут на иновативно училище от учебната 2017/2018 година с Решение № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища и е първото иновативно основно училище в област Благоевград.

Училището е включено в Списък на иновативните училища в Република България за период от още четири години с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г.

„Млади откриватели“  е новият иновативен проект от 2021/2022 учебна година

Проектът е естествено продължение на проект „Креативност, мотивация, иновации“. Стремежът на екипа е повишаването на мотивацията и  постиженията на учениците да се превърне в тенденция. Чрез интегриране на учебни предмети учениците от начален етап да изследват природни и обществени явления и проблеми. Интегрирайки знания от различни области с фокус Екология, ангажирани в система от разнообразни активности, “младите откриватели” ще развиват водещи умения и нагласи за XXI век - креативност, решаване на проблеми, емпатия, общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, упорство, адаптивност, лидерство. Целта ни е, те да усещат, че са въвлечени в откривателство, че са изправени пред поредица от все по-трудни предизвикателства, с които са убедени, че могат да се справят. Съвместните иновативни дейности ще ги  насърчават да си представят света по нов начин и да го променят към по-добро.

Глобална тема за 2023/2024 учебна година: Животните в природата

Подтеми: Хранене на живите организми – хранителни вериги, групиране; Видово разнообразие, в зависимост от средата им на живот; Приспособления и дейности за опазване на животните в природата.

Планирани активности:

 1. Пътуване и посещение на ферми за говеда и щрауси в района на Гоце Делчев – Копривлен, Марчево, Гайтаниново 2б., 3а. и 4б клас - октомври – ноември 2023 г.
 2. Образователни дейности в Зоокът с. Дъбница, общ. Гърмен - ноември-декември 2023 г.
 3. Какво знаем за животните – съвместни интердисциплинарни занятия 2б. и 3а клас - февруари 2024 г.
 4. „Моят домашен любимец“ – представяне и обмяна на практики 2б., 3а.,4б клас и ветеринарни лекари - март/април 2024 г.
 5. Животните в природата – открито интердисциплинарно занятие в 4б . клас - април 2024 г.
 6. Образователни дейности в Националния природонаучен музей в град София - май-юни 2024 г.

Екип за прилагане на иновации „Млади откриватели“: Величка Чевгънова, Веселка Сърбакова, Силва Тричкова, Соня Божикова и всички учители и родители, които припознават целите и идеите на проекта като свои.

План-график за реализиране на дейностите по проект „Креативност, мотивация, иновации“ и неговото продължение „Млади откриватели“ за 2023/2024 учебна година

Програма на дейностите по проект Иновации в действие" - 11 - 13.04.2024 г.

Глобална тема за 2022/2023 учебна година: Активни откриватели

Програма на дейностите по проект „Иновации в действие“ -  08 – 11.03.2023 г.

План-график за реализиране на дейностите по проект „Креативност, мотивация, иновации“ и неговото продължение „Млади откриватели“ с глобална тема за 2022/2023 учебна година: Активни откриватели 

Глобална тема за 2021/2022 учебна година: Водата - извор на живот

Подтеми: Значение на водата; Живот във водата; Свойства на водата; Водата в изкуството; Опазване на водното богатство и разумно използване.

Образователни дейности по темите:

 1. Защо водата е ценна за живота на Земята? - интегративни занятия в начален етап ( Агов, Божикова, Сърбакова, Тричкова и Чевгънова), октомври 2021г
 2. Как се използва водата? – изнесени уроци-наблюдения (Топлика, ВЕЦ Мосомище, „Пирин спринг“), октомври 2021г.
 3. Какви са свойствата на водата? – интегративни занятия в начален етап с практически упражнения (Божикова и класни ръководители), ноември 2021г.
 4. Какво е отражението на водата в изкуството? – творчески дейности с интегративен характер ( иновативен екип), декември 2021г, януари 2022г.
 5. Какво знаем за живота във водата? – екипна изследователска работа с интегративен характер – изработване на книга за водните обитатели и презентации ( иновативен екип), февруари, март 2022г.
 6. Водата е извор на живот. Как да опазим водното богатство на България? - обобщителен открит урок в начален етап (иновативен екип), април/май 2022г.

План за реализиране на иновативните дейности през учебната 2021/2022 година 

 ИНОВАЦИИ - 2017 - 2021 ГОДИНА

Целта на иновацията е да превърнем училището в творческа територия на учениците, където с ентусиазъм ще откриват реалния живот, поставяни в различни ситуации. Планирана продължителност - четири години.
Постигането на пълното разгръщане на творческите заложби на учениците и успешното им реализиране в живота ще се осъществи чрез:

 • нова визуализация на класната стая;
 • организиране по нов начин на управлението на часа:
 • изнесено обучение;
 • факултативни часове;
 • използване на Microsoft Оffice 365 в учебния процес;
 • 3D принтиране;
 • JUMP Math, приложена в първи клас;
 • включване на родители в учебния процес.

Класните стаи ще бъдат концептуално променени, което ще създаде предразполагаща атмосферата за разгръщане на творческия потенциал на учениците и активното им участие в учебния процес.

В управлението на часа ще бъдат включени и нови начини на организация: чрез изнесени обучения, проектно-базирано обучение, споделени уроци, практически и лабораторни занятия, драматизации, работа в екип.

Учениците ще трябва да конструират познанието в собственото си съзнание. Те сами ще откриват и трансформират информацията, ако искат тя да стане тяхна.

План за реализиране на иновациите за учебната 2017/2018 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2018/2019 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2019/2020 година

План за реализиране на иновациите за учебната 2020/2021 година