Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Образование за утрешния ден

В Първо ОУ се реализират дейности по  проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения).

За учебната 2019/2020 година са сформирани 7 клуба:

Представителни изяви на клубовете:

Дигитални деца

 ИТ - 1в