Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Мисия, визия и цели

МИСИЯ

Мисията на училището е да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, да възпитава и обучава според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

В училището се формират общочовешки и национални ценности, развива се индивидуалността и се стимулират творческите заложби, задоволяват се индивидуалните интереси и потребности на учениците, а това е предпоставка за усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката. Извършва се активно сътрудничество с родителската общност за приобщаването ú към дейността на училището и за активно участие при решаване на училищните проблеми.

ВИЗИЯ

Утвърждаване на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- град Гоце Делчев като конкурентоспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическият колегиум е екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Той постоянно усъвършенства професионалните си умения, прилага творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

ЦЕЛИ

  1. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
  2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и повишаване мотивацията за учене.
  3. Ефективно изучаване на чужди езици.
  4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите.
  5. Повишаване квалификацията на учителите.
  6. Прилагане на иновационни методи в образователно-възпитателната работа, ефективно използване и обогатяване на МТБ в училището.
  7. Здравно образование и профилактика.