Facebook
Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Гоце Делчев
Иновативно училище

Стратегии и приоритети в дейността на училището

 1. Издигане на високо ниво на подготовката на учениците чрез качествено обучение и утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.
 2. Работа по национална програма „С грижа за всеки ученик“ по модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ с надарени деца за участие в конкурси, състезания, олимпиади, фестивали и т.н. и мотивиране на ученици с по-ниски резултати с цел повишаване на знанията и уменията им.
 3. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.
 4. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
 5. Обогатяване и обновяване на материалната база и осигуряване на квалификационни форми за учителите с цел развитие на творческата им дейност за прилагане на нови методи на обучение.

Приоритети:

 • Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по математика.
 • Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност с цел повишаване качеството на работа.
 • Гражданско образование.
 • Стимулиране на творческото себеизявяване и изграждане на позитивен „Аз” – образ.
 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.
 • Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната образователно-възпитателна работа.